aUSTRALIA

Stute

 

Geb: 06.04.2022

Züchter: Haflingerhof Hoppel - Türnitz

Besitzer: Haflingerhof Hoppel - Türnitz

 

V: liz.461/T Woodland v. liz.280/T Wolfgang

M: VPrSt. Arizona v. Atlantic